onsdag 26. juni 2013

Milliardene renner ut av lomma til Jens Stoltenberg

I tiden 2005 til idag; med andre ord 8 år har oljefondet som også kalles Pensjonsfondet som altså skal sørge for at du og jeg og etterfølgende generajoner; barn og barnebarn får sin opparbeide alderspensjon, blitt svekket med 32%.

Et enkelt regnestykke blir altså om vi dobler denne kjennsgjerningen; at i løpet av 2021 ; om ytterligere 8 år vil Pensjonsfondet være svekket ytterligere 32%. Ganger du det tallet med 2 får du 64%. Med andre ord er det ikke mulig å se for seg at dine barn eller barnebarn vil ha nok å leve av når de pensjoneres.

Disse opplysningene er hentet fra artikkelen «Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarier for innvandring», trykket i Finansavisen den 21. juni i år med utgangspunkt i SSBs rapport ved samme navn.

Under overskriften Stoltenberg har doblet innvandringskostnadene viser en skribent for document.no til rapporten og skriver dette:

«Det viser seg at mens andre inn­vand­rer­grup­per har bidratt posi­tivt, har netto­kost­na­den for R3-innvandring dob­let seg fra 17 mil­li­ar­der i 2005 til 34 mil­li­ar­der i 2012. Finans­avi­sen skri­ver at R3-innvandringen har med­ført stats­fi­nan­si­elle svek­kel­ser på 178 mil­li­ar­der i perio­den. Dette til­sva­rer 32 pro­sent av olje­pen­gene, eller rundt 70. 000 kro­ner pr. yrkes­ak­tiv skattebetaler».

Det hevdes at det er det norske folk som er eiere av oljefondet. Så lenge du godter deg over at det farge-fulle fellesskapet øker i omfang, graver du din egen grav! Kontoen din tappes dag for dag. Et ran med andre ord, begått av våre politikere.

R3 innvandring er ensbetydende med innvandring fra deler av verden utenfor vest-europa. Fra EU-land og midt-østen. Les: polakker eks vis; siden vi vet at disse tapper Folketrygdfondet på ymse vis. Blant annet ved at kontantstøtte og barnetrygd eksporteres til Polen uten at barna eller resten av familien noen gang har satt sine bein i Norge. Vi vet videre siden behovet for import av såkalte polske bygningsarbeider ikke lenger er stort og nærmest ikke-eksisterende at disse melder seg arbeidsledige og dermed går over på diverse trygder. I tillegg hører vi nå at siden de har et bevis og et id-nummer som gjør dem troverdige på arbeidsmarkedet, har de også rett til sosiale stønader. NAV i enkelte Oslo-deler er oppgitte for å si det mildt. Det fordi sosialbusjettet går over et annet regnskap. Kommunene tappes for penger som nordmenn ikke får nyte godt av. Eksvis har det i mange ti-år vært vanlig å sende barn fra økonomisk stilte familier til Hudøy og andre sommer-leire i noen uker hver sommer. Nå har ikke kommunene lenger råd til dette. Hvorfor? Sosialbusjettet brukes opp av øst-eruopeere og folk fra andre land utenfor EU; Afrika og midt-østen.

I 2012 var R3-innvandringen på 19 480 i følge SSB. Et stort tall som det norske folk ikke har hatt en anelse om. Vi har hørt om så og så mange asylanter som har ligget rundt 4-5000 i året. Innvandringstallene innebærer dermed så mye mer.

Den gjen­nom­snitt­lige netto­kost­na­den pr år for R3-innvandring, vil ligge på 43 mil­li­ar­der kro­ner. PER ÅR!!!

Som om ikke dette er nok sitter Jens og hans frekke kumpaner og ojer seg over at Norge vil gå på ræva med Frp i regjering. Det er så man nesten ikke tror det er sant! Reinspikka psykopater er min oppfatning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar