lørdag 18. juni 2011

Vi blir overkjørt av ondskapsfulle lover

I Norge vil vi gjerne vite når det flytter en pedofil inn i nabolaget. Har han forbrutt seg på et av våre barn vil nok hevnen ligge på lur hos de normalt følelsesmessige utrustede. Det anses som en menneskelig svakhet men en normal tanke hos de fleste. Vi kjenner det også igjen fra GT: ett øye for ett øye en tann for en tann.

I Norge har Grunnloven lenge hatt forrang fremfor andre lover. Internasjonale lover og s.k menneskerettighetslover er nå på full fart inn. Og en mann som forlangte 36,9 i sin tid; hvem husker ikke Thorbjørn Jaglands krav – som ble hans endelikt på den politiske fronten – er nå ute å driter på draget. Igjen!

Den mannen sitter nå i Europarådet som generalsekretær. Anført av Stortingets presidentskap besluttet i 2009 denne mannen å nedsette et utvalg i den hensikt å foreslå en revisjon av Grunnloven med tanke på å styrke menneskerettighetenes stilling i vår forfatning i anledning 200 års-jubileet i 2014.

Bakgrunnen for dette ble oppgitt å være at det foreligger flere Grunnlovsforslag som vedrører menneskerettigheter, og man har derfor funnet det nødvendig med en prinsipiell og systematisk «opprydding» i Grunnloven for å unngå at de enkelte revisjonene behandles «tilfeldig».

Det nedsatte menneskerettsutvalget ser på en Grunnlovsfesting av en rekke rettigheter, blant dem retten til å søke asyl, retten til utdanning og retten til en tilfredsstillende levestandard. Utvalgets arbeid skal avsluttes 1. januar 2012. Justisminister Knut Storberget (Ap) har heller ikke lagt skjul på et av motivene bak Stoltenberg-regjeringens lovforslag om å innlemme kvinnekonvensjonen i menneskerettighetsloven og dermed gi den forrang over norsk lov.

Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) viser seg nå å sabotere den britiske regjerings forsøk på å stanse den perverse innvandringen til landet. Denne loven er implementert i det britiske lovverket og brukes begge veier. Både for å stoppe innvandringen men også – for å stoppe deportering av grunnløse opphold av mennesker, deriblant kriminelle.

Har du f eks en kjæreste i landet – eller befinner hunden din Fido der fremdeles i live så er det iflg EMK en menneskerett å kunne fortsette sitt «familieliv». Dette følger av EMKs artikkel 8 om “retten til et privat- eller familieliv”. I nærmere 1.200 saker om EU-borgere viser det seg at de ikke har hatt til hensikt å arbeide i Storbritannia, men likevel har vunnet rett til å bli og leve på velferdstytelser fordi de har en kone, kjæreste eller barn i landet.

Retten til et «familieliv» uansett hva slags har nå forrang foran engelsk Grunnlov. Og er tidligere blitt brukt om du kan vise til at du har kone og barn i landet. I henhold til EUs regelverk skal man kunne oppholde seg i landet om man kan vise til en jobb eller en relevant inntekt . Men selv dette blir nå overkjørt av menneskerettighetslover som har gitt flere hundre opphold tiltross for manglende inntekt og bolig. Med andre ord blir disse nå forsørget av engelske skattebetalere. Ikke så ulikt disse som Norge forsørger på ymse vis gjennom velferdssystemet vårt.

Så hva har dette med eksemplet med en pedofil å gjøre? Hvis du mister din rett til å styre over din familie og ditt eget liv med grunnleggende lover i hånden, mister du selvrespekten. Vår egen Grunnlov er tuftet på grunnleggende rettigheter. Som er tuftet på kristne verdier. Går vi til det Gamle Testamentet ga Gud dem forbud- og påbudslover for at menneskene skulle forstå hva synd var. Det var etter at synden kom inn i verden ved Adam og Eva i Eden. Disse budene ble gitt til menneskenes eget beste på alle områder i livet. Disse budene er grunnlaget for våre egne, siviliserte kristne lover både i Norge og resten av Europa der kristendommen er grunnlaget for våre verdinormer.

Hva gjelder lover som overkjører disse lovene, så er dette et forsøk på å ugyldiggjøre Guds egne bud om menneskelig samkvem. De s k menneskerettighets-lovene er derfor å betrakte som et tveegget sverd som nå brukes i ondskapens ånd. Kaoset er snart komplett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar